Przetarg – Remont elewacji, izolacja fundamentów oraz wymiana okien i drzwi zabytkowego budynku dawnej stajni w Radziejowicach

Radziejowice: Remont elewacji, izolacja fundamentów oraz wymiana okien i drzwi zabytkowego budynku dawnej stajni w Radziejowicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Radziejowice: Remont elewacji, izolacja fundamentów oraz wymiana okien i drzwi zabytkowego budynku dawnej stajni w Radziejowicach
Numer ogłoszenia: 104961 – 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach , Ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie, tel. 46 8563535, faks 46 8563535.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji, izolacja fundamentów oraz wymiana okien i drzwi zabytkowego budynku dawnej stajni w Radziejowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA (dawnej stajni) w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6.

2. W ramach przebudowy mają być wykonane następujące roboty:

a) wykonanie izolacji fundamentów i wymiana opaski z płyt betonowych,

b) remont elewacji,

c) obróbki blacharskie,

d) wymiana okien i drzwi,

e) rusztowania, wywóz gruzu.

3. Dane techniczne obiektu przedstawiają się następująco:

a) długość budynku: 43,90m,

b) szerokość budynku: 20,95m,

c) wysokość budynku: 8,20m (wieża: 12,00m),

d) powierzchnia zabudowy: 530,23 m2,

e) kubatura: 4585m3.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) stanowiących załączniki do siwz.

5. UWAGA: projekt budowlany zawiera większy zakres robót od zakresu objętego niniejszym zamówieniem.

6. Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia podany jest w załączonym do siwz przedmiarze robót – tzn. wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia kosztorysowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonego przedmiaru robót.

7. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do siwz.

8. UWAGA: Budynek stajni w Radziejowicach objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków (wpis pod nr 60/762 z dn. 01.12.1966r.).

9. Przed przystąpieniem do realizacji prac malarskich należy uzgodnić z właściwym Konserwatorem Zabytków kolor zastosowanej farby do elewacji.

10. Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy. Ponadto roboty będą musiałby być tak wykonywane aby nie zakłócały bieżącej działalności GCK.

11. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia wykonawca zobowiązany będzie usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.). Dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz z dokumentacją odbiorową.

12. Materiały pochodzące z demontażu będą należeć do wykonawcy, a ich ewentualne zagospodarowanie lub utylizacja nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

13. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową (zakresem określonym w przedmiarze robót), stwiorb, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

14. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i stwiorb.

15. Rozwiązania równoważne:

a) Podane w opisach przedmiotu zamówienia parametry lub ewentualne nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego.

b) Wszystkie ewentualne wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

c) Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w dokumentach przetargowych winien potwierdzić zamawiający..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.2) Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego.3) Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3000 zł, słownie: trzy tysiące złotych.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:

Bank Pekao, Nr rachunku: 62 1240 6348 1111 0010 5721 0651

Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału.

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia ww. warunku.Na potwierdzenie spełniania ww. warunku zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 odrębnych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. 2 zamówień, z których każde polegało na wykonaniu lub remoncie elewacji budynku, w tym minimum jednego budynku wpisanego do rejestru zabytków, o minimalnej wartości każdej z ww. wskazanych robót wynoszącej 200 000 zł brutto.b) Ważne jest aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w artykule 26 ust. 2b ustawy Pzp, warunki określone w lit. a) były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.Powyższe oznacza, że w przypadku doświadczenia zakazuje się łączenia zamówień polegających na wykonaniu lub remoncie elewacji budynku, w tym minimum jednego budynku wpisanego do rejestru zabytków, przez dwa lub więcej podmioty.Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia ww. warunku.Na potwierdzenie spełniania ww. warunku zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zał. nr 3 do siwz
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:a) Kierownik budowy – kierownik robót ogólnobudowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz który odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.Doświadczenie zawodowe, o którym mowa powyżej, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków może wykonywać także osoba, która nabyła uprawnienia do ich wykonywania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana metodą spełnia – nie spełnia na podstawie przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych oraz złożenia poświadczeń dotyczy robót określonych w pkt III.3.2) ogłoszenia, tj.:min. 2 zamówień, z których każde polegało na wykonaniu lub remoncie elewacji budynku, w tym minimum jednego budynku wpisanego do rejestru zabytków, o minimalnej wartości każdej z ww. wskazanych robót wynoszącej 200 000 zł brutto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VI siwz, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2.2. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia taki dokument musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

W przypadkach polegania na zasobach innych podmiotów musi zaistnieć stosowna sytuacja, w świetle której tego rodzaju udostępnienie będzie miało wymiar realny. Zamawiający zatem może zażądać m.in. deklaracji o solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego wraz z wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W szczególności udostępnienie wskaźników ekonomicznych podmiotu trzeciego (opłaconej polisy) nie będzie uznane za spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy ich udostępnienie nie będzie miało realnego wymiaru, gdyż są to dane nierozerwalnie związane z konkretnym podmiotem.

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 0.95
 • 2 – Termin realizacji zamówienia – 0.05

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:

a) W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, jeżeli konieczność jego zmiany będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy, w tym w szczególności mogą to być:

– przyczyny związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz objętych niniejszym zamówieniem,

– awarie systemów komunikowania,

– niezależne od Stron Umowy zakłócenia systemów technicznych uniemożliwiające prowadzenie robót,

– nieprzewidziane przeszkody o charakterze obiektywnym,

– przypadki siły wyższej, przy czym za siłę wyższą rozumie się ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje; oraz każda ze Stron Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą Stronę Umowy o ich zaistnieniu.

b) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w Umowie oraz w siwz rozdz. XX pkt 3 i 4, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z wskazanymi w tym zdaniu zdarzeniami (roboty zamienne lub ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia).

c) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia – gdy okoliczność ta wywarła konieczność zmiany wynagrodzenia, odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z wskazanym w tym zdaniu zdarzeniem (wada dokumentacji projektowej) i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania przedmiotu zamówienia groziłaby powstaniem budowli obarczonej wadą.

d) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.

Szczegółowo informacje dotyczące zmian umowy zawarte są w siwz oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.radziejowice.powozownia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2015 godzina 11:45, miejsce: Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

zal_1_oferta_GCK.141.2015

zal_2_wzorumowy_GCK.141.2015

zal_3_GCK.141.2015

zal_4_GCK.141.2015

zal_5_GCK.141.2015

zal_6_GCK.141.2015

zal_7_GCK.141.2015

zal_8_GCK.141.2015

STWiOR – str. tytułowa

STWiOR – Radziejowice

PRZEDMIAR

pozwolenie mwkz

opis techniczny – pb

pozwolenie na budowę str. 2

pozwolenie na budowę str. 1

Rys 1

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6

Rys 7

Rys 8

wyjaśnienie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104961-2015 z dnia 2015-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Radziejowice
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA (dawnej stajni) w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6.2. W ramach przebudowy mają…
Termin składania ofert: 2015-07-30

Numer ogłoszenia: 109049 – 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104961 – 2015 data 15.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, Ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice, woj. mazowieckie, tel. 46 8563535, fax. 46 8563535.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I. 1).
 • W ogłoszeniu jest:Adres strony internetowej zamawiającego:www.radziejowice.powozownia.pl.
 • W ogłoszeniu powinno być:Adres strony internetowej zamawiającego:www.powozownia.radziejowice.pl.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
 • W ogłoszeniu jest:Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.radziejowice.powozownia.pl.
 • W ogłoszeniu powinno być:Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.powozownia.radziejowice.pl..

 

wyjasnienie tresci siwz

 

CCF20150807_00000

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s